Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

przymrozki pixabay license

 

W związku z wystąpieniem na terenie gminy Raków w dniu 13 maja 2020 roku niekorzystnego zjawiska - przymrozków wiosennych Wójt Gminy informuje, że poszkodowani rolnicy mogą składać pisemne wnioski o oszacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych wiosennymi przymrozkami. Wnioski należy składać do tut. Urzędu w terminie do 27 maja br.

Wypełniony wniosek oraz załączona do wniosku zgoda na przetwarzanie danych osobowych, niezbędnych do przeprowadzenia oszacowania szkód muszą być czytelnie podpisane przez właściciela gospodarstwa lub jego pełnomocnika.

powodz pixabay
Wójt Gminy Raków informuje iż w związku z wystąpieniem w miejscowości Bardo w dniu 2.09.2019 r. deszczu nawalnego istnieje możliwość przeprowadzenia szacunków strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych przez to zjawisko. Szacowanie strat jest możliwe po złożeniu przez poszkodowanego rolnika stosownego wniosku do Urzędu Gminy w Rakowie. Wzór wniosku można znaleźć pod adresem: https://czkw.kielce.uw.gov.pl/czk/kleski-zywiolowe/informacje-dla-samorzad/15501,Rolnictwo-szacowanie-strat-w-gospodarstwach-rolnych-w-2019-r.html

grad

Urząd Gminy w Rakowie informuje, że w dniu 23 lipca 2019r. powiadomił Pełnomocnika Wojewody Świętokrzyskiego ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych o wystąpieniu na terenie gminy niekorzystnego zjawiska atmosferycznego- gradu.

W terminie do dnia 1 sierpnia 2019 roku poszkodowani rolnicy mogą składać pisemnie wnioski o oszacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych gradem. Formularz wniosku dostępny jest w Urzędzie Gminy Raków - pokój nr 11, w sekretariacie lub w załączeniu do niniejszej informacji. Formularz należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Rakowie.

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2020 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 50 220,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 50 220,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.