Drukuj
Kategoria: Aktualności
|
|
Odsłony: 378

loga

Projekt pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Raków: Szkoła Podstawowa w Szumsku, Gimnazjum w Rakowie” realizowany jest
z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 , Działanie 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej
w sektorze publicznym i mieszkaniowym” Osi Priorytetowej 3 „Efektywna i zielona energia”

Celem przedsięwzięcia jest przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji dwóch budynków użyteczności publicznej Gminy Raków: Szkoły Podstawowej w Szumsku, Gimnazjum w Rakowie.

gimnazjum

Gimnazjum w Rakowie

 

 

sp szumsko

Szkoła Podstawowa w Szumsku

 

 

Wartość projektu zgodnie z podpisaną w dniu 12 czerwca 2018 r. umową o dofinansowanie wynosi 6 787 490,09 PLN.
Wartość dofinansowania UE do kwoty: 5 752 240,11 PLN

Cele projektu:
Cel główny: zwiększona efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej jakimi są Szkoła Podstawowa w Szumsku i Gimnazjum w Rakowie.
Cele pośrednie:
- poprawa stanu technicznego budynków
- ocieplenie ścian zewnętrznych
- zmniejszenie strat ciepła poprzez zwiększenie oporu cieplnego przegród budowlanych
- zwiększenie efektywności energetycznej budynków
- obniżenie kosztów ogrzewania obiektów
- przebudowę systemu grzewczego
- poprawa warunków użytkowania obiektów użyteczności publicznej

W celu osiągniecia założonych celów zostaną podjęte następujące działania:
ocieplenie ścian zewnętrznych budynków, wymiana okien i drzwi zewnętrznych, ocieplenie ścian fundamentowych, docieplenie stropu na poddaszu i w sali gimnastycznej Gimnazjum, docieplenie stropodachu Szkoły w Podstawowej w Szumsku, modernizacja systemu przygotowania c.w.u. – montaż pomp ciepła glikol – woda i kolektorów słonecznych, wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Gimnazjum, modernizacja kotłowni, budowa ogniw fotowoltaicznych w budynku SP Szumsko, budowa systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

Okres realizacji projektu do 31.12.2020 r.