Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

001

Zakończone zostały zaplanowane roboty inwestycyjne na drogach gminnych z udziałem środków pomocowych z MSWiA. 22 października br. odebrane zostały ostatnie trzy przebudowane odcinki dróg w miejscowościach Papiernia, Smyków i Celiny wykonane w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. W miesiącu wrześniu do użytku oddany został wyremontowany most w miejscowości Papiernia oraz odcinki dróg w miejscowościach Rembów i Korzenno. Z udziałem środków pochodzących z ministerstwa 1.280 tys. zł wykonano przebudowę dróg o łącznej długości 3,519 km na kwotę 1.611.885,72 zł.

szkolenie logo

W załączeniu protokół z przeprowadzenia konsultacji społecznej dokumentu "Roczny program współpracy Gminy Raków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020".

01

Przedstawiciele gminy Raków na czele z wójtem Damianem Szpakiem uczestniczyli w ósmej edycji "Powiatowego Turnieju Siatkarskiego o Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu w Kielcach”, który 19 października 2019 r. odbył się w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zagnańsku.

Zawody otworzył przewodniczący Rady Powiatu w Kielcach Jacek Kuzia witając uczestników.

1 700

W celu sprawdzenia efektów działań naprawczych wprowadzonych w oczyszczalni ścieków w Chańczy, Gmina Raków w dniach 25-26 września 2019 r. zleciła przedsiębiorstwu Naukowo Technicznemu EKOTERRA Sp. z o.o. pobór próbek i przeprowadzenie badań ścieków oczyszczonych z ww. oczyszczalni. W sprawozdaniu z badań nr 597/01/2019 z dnia 11 października 2019 r. widać, że badane wskaźniki (BZT5,ChZT oraz zawiesina ogólna) są prawidłowe i nie przekraczają wartości wskazanych w pozwoleniu wodnoprawnym.

Mając powyższe na uwadze możemy stwierdzić, że wprowadzony przez nas cykl naprawczy przyniósł planowany efekt i obecnie oczyszczalnia pracuje prawidłowo o czym świadczą wyniki badań ścieków załączone do niniejszej informacji.

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.