Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

Floriany 2020 plakat

Działacie na rzecz mieszkańców w swoich miejscowościach? Podejmujecie inicjatywy edukacyjne, kulturalne, sportowe, ekologiczne, integracyjne, dbacie o swoje wsie i miasta? Zgłoście waszą OSP do Konkursu FLORIANY!
Ruszyła IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z Udziałem OSP i Samorządów FLORIANY. To sztandarowe przedsięwzięcie Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP promujące społeczną działalność strażaków ochotników nazywane strażackimi Oscarami.

 

woj swietokrzyskie herb 450

Do 28 stycznia 2020 r. trwa nabór marszałka województwa świętokrzyskiego kandydatów na członków Świętokrzyskiej Rady Seniorów.

Świętokrzyska Rada Seniorów jest organem o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym działającym na rzecz wzmocnienia i rozwoju regionalnej polityki senioralnej przy Marszałku Województwa.

loga

Projekt pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Raków: Szkoła Podstawowa w Szumsku, Gimnazjum w Rakowie” realizowany jest
z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 , Działanie 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej
w sektorze publicznym i mieszkaniowym” Osi Priorytetowej 3 „Efektywna i zielona energia”

001W dniu 03.01.2020r. Wójt Gminy Raków Pan Damian Szpak przy kontrasygnacie skarbnika gminy Pana Artura Nadolnego podpisał z Wykonawcą Electronic Control System S.A. umowę na „Kompleksową modernizację systemu oświetlenia ulicznego w gminie Raków”. Modernizacja współfinansowana jest z Europejskiego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 w ramach działania 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimedialnej mobilności miejskiej.

Kwota wydatków kwalifikowanych związana z modernizacją wynosi 2.318.304,00 zł w tym 85% wydatków stanowi dofinansowanie ze wspomnianego programu. Kompleksowa modernizacja wykonana zostanie w pierwszym półroczu br.

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.