Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

biblioteka 640 pixabay license

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 02 maja 2020 r. (Dz U. 2020 poz 792) w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z występowaniem stanu epidemii w Polsce, Dyrektor GBP w Rakowie informuje, że od 11.05.2020 wznawia częściowo działalności filii bibliotecznej w Szumsku. Z uwagi na trwające prace remontowe w budynku po wygaszonym gimnazjum biblioteka główna w Rakowie będzie otwarta dla czytelników w nieco późniejszym terminie (około 20-25 maja) z uwagi na zachowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa.

rynek w Rakowie

ZARZĄDZENIE NR 25/2020
Wójta Gminy Raków
z dnia 27 kwietnia 2020r.

w sprawie otwarcia targowiska na płycie rynku w Rakowie


Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm) Wójt Gminy Raków zarządza, co następuje:
§ 1.
Z dniem 28 kwietnia 2020 r. Wójt Gminy Raków przywraca działalność targowiska na płycie rynku w Rakowie bez ograniczeń asortymentowych.
§ 2.
1. Prowadzących działalność handlową oraz kupujących obowiązują zasady bezpieczeństwa określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów.
2. Sprzedający muszą zastosować się do wymogów bezpieczeństwa wynikających z rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów związanych z wystąpieniem stanu epidemii dotyczących:
- zachowania odstępu między miejscami prowadzenia sprzedaży (straganami), wynoszącego minimum 2 metry.
- zachowania limitu osób (4 osoby na jedno miejsce prowadzenia sprzedaży z wyłączeniem osób stanowiących jego obsługę);
- zapewnienia rękawiczek jednorazowych oraz środków do dezynfekcji rąk;
- dezynfekcji stanowiska obsługi lub stanowiska kasowego w godzinach jego otwarcia, co najmniej raz na godzinę;
- zakrywania ust i nosa, przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki
- zakrywania ust i nosa przy pomocy przyłbicy, jeżeli stanowisko kasowe lub miejsce prowadzenia sprzedaży jest oddzielone od klientów dodatkową przesłoną ochronną.
3. Klienci robiący zakupy na targowisku zobowiązani są do:
- zachowania bezpiecznych odległości pomiędzy kupującymi – co najmniej 2 metry;
- stosowania rękawiczek jednorazowych podczas zakupów;
- zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki.
- zachowania limitu osób (4 osoby na jedno miejsce prowadzenia sprzedaży).
4. Z uwagi na konieczność zapewnienia odstępu pomiędzy sprzedającymi do odwołania przestają obowiązywać zawarte z gminą umowy użyczenia na miejsca targowe pod wiatą zlokalizowaną na płycie rynku.
5. Zgodnie z przepisami, na targowiskach nie obowiązują ograniczenia dotyczące godzin obsługi w wieku powyżej 65 roku życia.

 

§ 3.
W przypadku stwierdzenia uchybień co do procedur wymienionych w § 2 zarządzenia targowisko zostanie ponownie zamknięte.

§ 4.
Wykonanie zarządzenia powierza się Pracownikowi Do Spraw Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego i Kierownikom Referatów Urzędu Gminy Rakowie.

§ 5.
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28.04.2020 r. i obowiązuje do odwołania odrębnym zarządzeniem.

 

herb powiat kielecki

Szczegóły w załączniku.

001

Od 16 kwietnia na terenie całego kraju nałożony został na społeczeństwo obowiązek noszenia maseczek ochronnych. Z ich dystrybucją nie było i nie jest łatwo, tym bardziej, że czas ich obowiązkowego noszenia nie wiadomo jak będzie długi.

Z pomocą gminie i mieszkańcom, jak zwykle, ruszyły niezawodne Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z Nowej Huty-Koźla, Rakowa, Ociesęk i Szumska, które błyskawicznie odpowiedziały na apel Pana Wójta i uruchomiły swoje „szwalnie”. Materiał na maseczki został zakupiony przez gminę, a Panie poświęciły i poświęcają swój czas na ich szycie, za co im serdecznie dziękujemy.

Maseczki będą nieodpłatnie przekazane lokalnej społeczności. W pierwszej kolejności otrzymają je seniorzy.

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2020 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 50 220,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 50 220,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.