Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

smieci

 

Urząd Gminy w Rakowie informuje, że każdy mieszkaniec gminy Raków może bezpłatnie oddać swoje posegregowane odpady do zlokalizowanego przy ulicy Kościuszki 45 w Rakowie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (teren byłego ZUK). Punkt czynny jest w każdy poniedziałek i piątek w godzinach od 8:00 do 15:00. Do punktu można bezpłatnie przekazać takie odpady jak: odpady opakowaniowe z papieru, szkła, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, metali, zużytych baterii i akumulatorów, odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon, odpadów zielonych, przeterminowanych  leków i chemikali, odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne, popiołu, odpadów niebezpiecznych wydzielonych z odpadów komunalnych.


PSZOK będzie przyjmował wyłącznie odpady wytworzone i dostarczone   przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach administracyjnych gminy Raków.  Przyjmując odpady od danej osoby obsługa PSZOK spisuje dane przekazującego odpady, w szczególności imię i nazwisko oraz adres nieruchomości,
z której odpady pochodzą.

UWAGA! Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych nie będzie przyjmował zmieszanych odpadów komunalnych (niesegregowanych)

 

 

 

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.