Tymczasowa organizacja ruchu ma na celu poprzez zastosowanie oznakowania pionowego zgodnego z przedmiotowym projektem tymczasowej organizacji ruchu na odcinku drogi o długości 0,590 km, zamierza się wprowadzić na okres oznaczony w związku z sezonem letnim i możliwością wykorzystania istniejących terenów rekreacyjnych nad zbiornikiem wodnym „Chańcza” do wypoczynku. Tymczasowa organizacja ruchu ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa nad zbiornikiem „Chańcza”, poprzez udrożnienie ruchu na przedmiotowej drodze za pomocą obustronnie /strona prawa, strona lewa/ ustawionych znaków pionowych B-36. Wszystkie znaki drogowe do oznakowania posiadać będą wielkość znaków średnich, przy zastosowaniu folii odblaskowej II generacji.

ZARZĄDZENIE NR 48/2022
Wójta Gminy Raków
z dnia 15.06.2022

sprawie: tymczasowej organizacji ruchu na drodze wewnętrznej składającej się z działek o nr nr 983/1, 1015/3, 926/10 w obrębie 0003 Chańcza, gmina Raków.

Na podstawie art. 8 ust 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj; Dz. U. z 2021r. poz. 1376 ze zm.) z a r z ą d z a m co następuje:

§1
Wprowadza się do stosowania zatwierdzony „Tymczasowy Projekt organizacji ruchu” na drodze wewnętrznej o nr. nr. ewid. 983/1, 1015/3, 926/10 w miejscowości Chańcza gm. Raków stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2
Zatwierdzona organizacja ruchu na przedmiotowej drodze wewnętrznej, której właścicielem jest Gmina Raków i dla której organem zarządzającym jest Wójt Gminy Raków, ma charakter tymczasowy.

§3
Za zgodne z projektem oznakowanie drogi i umieszczenie urządzeń bezpieczeństwa ruchu czynię odpowiedzialnym kierownika Referatu Usług Komunalnych w Rakowie.

§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 24.06.2022r.

Zalacznik graficzny 01

ZARZĄDZENIE NR 41/2021
Wójta Gminy Raków
z dnia 24.05.2021


sprawie: tymczasowej organizacji ruchu na drodze wewnętrznej składającej się z działek o nr nr 983/1, 1015/3, 926/10 w obrębie 0003 Chańcza, gmina Raków.

Na podstawie art. 8 ust 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj; Dz. U. z 2020r. poz. 470) z a r z ą d z a m co następuje:
§1
Wprowadza się do stosowania zatwierdzony „Tymczasowy Projekt organizacji ruchu” na drodze wewnętrznej o nr. nr. ewid. 983/1, 1015/3, 926/10 w miejscowości Chańcza gm. Raków stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§2
Zatwierdzona organizacja ruchu na przedmiotowej drodze wewnętrznej, której właścicielem jest Gmina Raków i dla której organem zarządzającym jest Wójt Gminy Raków, ma charakter tymczasowy.
§3
Za zgodne z projektem oznakowanie drogi i umieszczenie urządzeń bezpieczeństwa ruchu czynię odpowiedzialnym kierownika Referatu Usług Komunalnych w Rakowie.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.06.2021r.

W związku z rozpoczętym sezonem letnim Wójt Gminy Raków Zarządzeniem Nr 80/2019 z dnia 28.06.2019r. wprowadził na okres od 01.07.2019r. do 31.08.2019r. tymczasową organizację ruchu nad zbiornikiem wodnym „Chańcza” na drodze wewnętrznej składającej się z działek nr 983/1, 1015/3, 926/10 w miejscowości Chańcza, gmina Raków służącej do obsługi zbiornika wodnego „Chańcza”, terenów rekreacyjnych i pól.

Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa osób wypoczywających nad zbiornikiem wodnym „Chańcza”, poprzez udrożnienie ruchu na przedmiotowej drodze za pomocą znaków pionowych B-36.

Wprowadzoną organizację ruchu przedstawia załącznik graficzny.

chancza organizacja ruchu 2019

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rakówka i części miejscowości Pułaczów

Grafika. Po lewej stronie u góry flaga biało-czerwona, po prawej stronie godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle, poniżej napis "Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"

DOFINANSOWANIE 3 500 000 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 4 247 670,38 zł

Zakup autobusu do przewozu mieszkańców Gminy Raków

dofinansowanie budzet panstwa autobus 350

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Straży Pożarnej w Szumsku

Zadanie dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 22 500,00 złotych

 

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWO- KANALIZACYJNEJ W REJONIE ULICY ŁAGOWSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI RAKÓW

Grafika. Po lewej stronie u góry flaga biało-czerwona, po prawej stronie godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle, poniżej napis "Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"

DOFINANSOWANIE 807 670,85 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 807 670,85 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków w 2023 roku

MKiS  nfosgw         wfosgw

dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w formie dotacji, w kwocie 63 288,00 zł.

Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie riijst

  

XV EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH

baner STMiG 2023

logo KFSdW STMIG R

  

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2022 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 21 245,50zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 21 245,50 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.