Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

ksiazki 2

Skorzystaj z programu Dobry Start. Dzięki temu raz w roku możesz dostać dodatkowe 300 zł dla swojego dziecka, które rozpoczyna nowy rok szkolny. Sprawdź, jak i kiedy złożyć wniosek.

Od 1 lipca możesz złożyć wniosek przez internet. Papierowe wnioski można składać od 1 sierpnia.

Jeśli chcesz złożyć wniosek, to zrób to przez Emp@tię — portal Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub bankowość elektroniczną.

Kto może dostać 300 zł na dziecko w programie Dobry Start
• rodzic,
• opiekun faktyczny dziecka — osoba, która faktycznie opiekuje się dzieckiem i złożyła do sądu wniosek o jego adopcję,
• opiekun prawny dziecka — osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem,
• osoba ucząca się.

Osoba ucząca się to pełnoletni uczeń, który: nie jest na utrzymaniu rodziców, ponieważ rodzice nie żyją, ma prawo do alimentów ustalone wyrokiem sądowym lub ugodą sądową.

Wniosek składa jeden z rodziców. Jeśli dziecko nie pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z obojgiem rodziców — pieniądze dostaje ten rodzic, który opiekuje się dzieckiem.

Jeśli dziecko jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców — każdy z nich może złożyć wniosek i dostać połowę pieniędzy na dziecko, czyli po 150 zł.
300 zł przysługuje również na dzieci w pieczy zastępczej — w tym przypadku wnioski przyjmują i rozpatrują powiatowe centra pomocy rodzinie (PCPR).

Uczniowie objęci programem Dobry Start

Programem jest objęty każdy uczeń (dziecko lub osoba ucząca się), który spełnia 2 warunki:
1. Nie ukończył:
• 20 lat,
• 24 lat — jeśli ma orzeczenie o:
o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
o potrzebie kształcenia specjalnego,
o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Program obejmuje również uczniów, którzy osiągają ten wiek przed rozpoczęciem roku szkolnego w danym roku kalendarzowym.
2. Uczy się w placówce, takiej jak:
• szkoła podstawowa,
• dotychczasowe gimnazjum,
• szkoła ponadpodstawowa i dotychczasowa ponadgimnazjalna — z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych,
• szkoła artystyczna, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki,
• młodzieżowy ośrodek socjoterapii,
• specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy,
• specjalny ośrodek wychowawczy,
• ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

Kogo NIE obejmuje program Dobry Start
• dziecka w przedszkolu — w tym dziecka, które rozpoczyna roczne przygotowanie przedszkolne (zerówkę) w szkole lub przedszkolu,
• studentów.

Kiedy złożyć wniosek
• od 1 lipca do 30 listopada — jeśli składasz wniosek przez portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną,
• od 1 sierpnia do 30 listopada — jeśli składasz wniosek w urzędzie lub instytucji.

Możesz złożyć WYŁĄCZNIE papierowy wniosek, jeśli jesteś osobą usamodzielnianą — zaczynasz samodzielne życie po opuszczeniu domu dziecka lub rodziny zastępczej.

Twój wniosek NIE zostanie rozpatrzony i NIE dostaniesz pieniędzy, jeśli nie odpowiesz na prośbę urzędu o uzupełnienie lub poprawki albo złożysz wniosek po terminie.
Ile dostaniesz

300 zł na dziecko — niezależnie od wysokości twojego dochodu.

Jeśli dziecko jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców — każdy z rodziców może dostać połowę pieniędzy na dziecko, czyli 150 zł.

Co zrobić

Jeśli składasz wniosek w urzędzie lub instytucji
1. Przygotuj wszystkie potrzebne dokumenty:
o Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start — pobierz i wypełnij w domu albo zrób to w urzędzie,
o swój dokument tożsamości — dowód osobisty lub paszport.
2. Złóż go wraz z wszystkimi dokumentami w:
o Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rakowie przy ul. Jana Sienieńskiego 19, 26 – 035 Raków w pokoju nr 1 lub
o wyślij pocztą na adres Ośrodka.

Jeśli składasz wniosek online
Wszystkie potrzebne informacje znajdziesz na Stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub na stronie swojego banku.
W przypadku dzieci objętych pieczą zastępczą oraz osób usamodzielnianych — wnioski przyjmuje powiatowe centrum pomocy rodzinie (PCPR).

Ile będziesz czekać
• do 30 września — jeśli prawidłowo wypełniony i kompletny wniosek złożysz w lipcu lub sierpniu,
• do 2 miesięcy — jeśli taki wniosek złożysz później.

Przekazane świadczenie może być przekazane za pośrednictwem:
• przelewu na konto,
• przekazu pocztowego,
• gotówki w kasie urzędu.

Informacje dodatkowe
Strona Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Podstawa prawna
• Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998)
• Uchwała Rady Ministrów Nr 80/2018 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start" (M.P. poz. 514)
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start" (Dz.U. z dnia 1 czerwca 2018 r. poz. 1061)
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257)

 

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.