Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że serwis Gminy Raków korzysta z plików "cookies". Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu. Akceptuję warunki
 

plac podatki tam gdzie mieszkasz

A+ A A-

Wody podziemne


Wody podziemne na terenie gminy Raków występują w utworach czwartorzędowych i trzeciorzędowego. Czwartorzędowy poziom występuje na znacznych obszarach gminy. Wodonoścem są piaski, żwiry i pospółki. Wody te mają mniejsze znaczenie użytkowe ze względu na znaczną możliwość zanieczyszczenia. Podstawowym źródłem zaopatrzenia w wodę w gminie są wody występujące w wapieniach trzeciorzędowych (w południowej części gminy). Północny fragment gminy pozbawiony jest wód podziemnych o znaczeniu użytkowym. Zaopatrzenie ludności w wodę odbywa się poprzez wodociągi grupowe bazujące na ujęciach wody zlokalizowanych w miejscowościach Raków Pągowiec i Ociesęki.

Wody podziemne na terenie gminy są podstawowym źródłem zaopatrzenia w wodę pitną gminnych systemów zaopatrzenia w wodę. Na terenie gminy funkcjonują dwa systemy wodociągowe.

Wodociąg grupowy „Ociesęki” korzysta z ujęcia „Grodno” położonego w Ociesękach. Ujęcie składa się z dwóch studni wierconych o wydajnościach eksploatacyjnych 36 m3/h i 19 m3/h. Dla tego ujęcia wojewoda kielecki decyzją OS.I. – 6210/233/94 z dnia 16.01.1995 roku ustanowił strefy ochrony sanitarnej. Bezpośrednie strefy ochrony sanitarnej dla poszczególnych studni obejmują:
 • dla studni nr 1 obszar wokół studni w kształcie kwadratu o boku 20,0 m;
 • dla studni nr 2 obszar wokół studni w kształcie prostokąta o wymiarach 18,5 x 18,0 m.
W obrębie strefy ochrony pośredniej wyznaczono wewnętrzne tereny ochrony pośredniej, oddzielne dla każdej studni, przylegające do stref ochrony bezpośredniej a także zewnętrzny teren ochrony pośredniej wspólny dla obu studni.

Wewnętrzne tereny ochrony pośredniej to:
 • dla studni nr 1 obszar o promieniu 33 m wokół studni;
 • dla studni nr 2 obszar o promieniu 25 m wokół studni.
Wspólny zewnętrzny teren ochrony pośredniej to koło o promieniu 582 m wokół obu studni, zaznaczone na załączonej mapie.

Bezpośrednie strefy ochrony są ogrodzone a na ich terenie wyklucza się jakiekolwiek użytkowanie terenu na cele inne niż ściśle związane z pracą ujęcia.

Na całym obszarze strefy ochrony pośredniej (tak w terenie wewnętrznym jak i zewnętrznym) obowiązują następujące zakazy:
 • lokalizacji nowych ujęć;
 • wprowadzania ścieków do wód powierzchniowych i do ziemi;
 • rolniczego wykorzystywania ścieków (w tym gnojowicy);
 • stosowania nawozów sztucznych i chemicznych środków ochrony roślin;
 • lokalizowania wysypisk i wylewisk komunalnych i przemysłowych;
 • lokalizowania cmentarzy i grzebania zwierząt;
 • wznoszenia urządzeń i wykonywania robót lub czynności, które mogą zmniejszyć przydatność wody lub wydajność ujęcia.
Na wewnętrznych terenach ochrony pośredniej oprócz powyższych obowiązują dodatkowo następujące zakazy:
 • urządzania parkingów i obozowisk;
 • lokalizowania zakładów przemysłowych i ferm chowu zwierząt;
 • zakładania pastwisk;
 • zakładania gospodarstw ogrodniczych i sadowniczych;
 • lokalizowania magazynów produktów ropopochodnych i innych substancji chemicznych oraz rurociągów do ich transportu.
Wodociąg grupowy „Raków” korzysta z ujęcia „Pągowiec” zlokalizowanego w Pągowcu. Ujecie składa się z dwóch studni wierconych. Udokumentowane zasoby eksploatacyjne studni nr 1 wynoszą 93 m³/h a zasoby studni nr 2 wynoszą 70 m³/h. Ujęcie posiada strefę ochrony bezpośredniej ustanowioną decyzją wojewody kieleckiego ROS.IX – 6210/222/98 z dnia 16.11.1998 roku. W strefie tej obowiązują następujące zakazy:
 • budownictwa nie związanego ściśle z pracą wodociągu;
 • zajmowania terenu na inne cele poza ujmowaniem wody i pracą urządzeń z tym związanych;
 • przebywania osób nie zatrudnionych przy urządzeniach służących do poboru wody;
 • wprowadzania i pobytu zwierząt;
 • wjazdu pojazdów za wyjątkiem niezbędnych przy usuwaniu awarii i wykonywaniu remontów.
Dla ujęcia „Pągowiec” dotychczas nie ustanowiono strefy ochrony pośredniej.
Główne zagrożenie dla jakości wód podziemnych na terenie gminy wynika z dysproporcji pomiędzy długością sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. W latach 2004 – 2007 na terenie gminy oddano do użytku 27,96 km sieci wodociągowej. Z wodociągu korzystają miejscowości Chańcza, Szumsko, Rembów (szkoła). Wodociąg bazuje na ujęciu wodnym w Pągowcu. Koszt inwestycji wyniósł około 2 000 tys. zł. Jednocześnie w tym samym czasie wykonano 20,24 km sieci kanalizacji sanitarnej. Prace związane z poprawą gospodarki ściekami prowadzone były etapowo:
 • etap 1 - budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Chańczy – 2004 rok;
 • etap 2 - budowa kanalizacji w Życinach – 2005 rok;
 • etap 3- budowa kanalizacji w Dębnie – 2006 rok.
Miejscowości Życiny i Dębno podłączone zostały do oczyszczalni ścieków w Rakowie. Łączny koszt wybudowania oczyszczalni i sieci kanalizacji sanitarnej wyniósł 3 155 tys. zł.

Mimo znacznych nakładów stan gospodarki wodno-ściekowej jest w dalszym ciągu niezadawalający. Poprawa w tym zakresie jest szczególnie istotna na terenie gminy Raków, ponieważ na przeważającej części Gminy występują płytko zalegające wody czwartorzędowe, często zanieczyszczone, natomiast północny fragment gminy pozbawiony jest wód podziemnych o znaczeniu użytkowym.

Gmina Raków znajduje się poza zasięgiem Głównych Zbiorników Wód Podziemnych.
 1. BIP
 2. e-Urząd

oze pixabay CC0 logo 250

projekt dziedzictwo kultura i przyroda

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego gminy Raków - online

mpzp rakow gugik

Information about Raków

flaga GB

Film promujący Raków

 film promujacy Raków

500 plus 500

przewodnik po gminie rakow
green velo
 
przekierowanie na stronę Rządowego Centrum Bezpieczeństwa
 
Obrona Cywilna Kraju
obrona cywilna kraju logo
 
log wfosigw PGN

 Wysokość dofinansowania: 80% kosztów kwalifikowanych.

Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Raków
  wfosigw        nfosigw m
Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 6 361,74 zł
oraz  z NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 9 088,20 zł
"Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków"
log wfosigw PGN

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

 
comenius
Rakowskie Aktualności Kwartalne
rakowskie aktualnosci kwartalne
"Artystyczna integracja"
001
 

Banner STMiG2017

 450 lecie lokacji Rakowa 200 

Segregujmy odpady
(zasady segregacji)
smieci m

program rewitalizacji gminy rakow