Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że serwis Gminy Raków korzysta z plików "cookies". Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu. Akceptuję warunki
 
A+ A A-

Dowozy dzieci do szkół w roku szkolnym 2014/2015

 • Kategoria: Aktualności
 • Sławomir Stanek
 • Odsłony: 94
autobus
W załączeniu publikujemy trasy wraz z przystankami oraz godziny odjazu autobusów szkolnych dowożących dzieci do szół w roku szkolnym 2014/2015.
 
Wszystkie odwozy dzieci nie ulegają zmianie i będą się odbywać w godzinach jak w roku szkolnym 2013/2014.

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Raków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 • Kategoria: Aktualności
 • Sławomir Stanek
 • Odsłony: 84
dzialki
 
OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Raków
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Raków
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 
Stosownie do art. 17, pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 4, ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871) a także stosownie do art. 39, ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) jak również stosownie do Uchwały Rady Gminy Raków Nr XLIII/243/2010 z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania Zmiany Nr 3 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Raków, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu Zmiany Nr 3 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Raków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
 
Zmiana nr 3 planu obejmuje całą gminę Raków w jej granicach administracyjnych.
 
Przedmiotem prognozy oddziaływania na środowisko jest ocena oddziaływań na środowisko w wyniku realizacji zmiany nr 3 planu.
 
Projekt zmiany nr 3 planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony będzie w dniach od 9 września 2014 r. do 7 października 2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy Raków w godzinach od 9.00 do 14.00
 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany nr 3 planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 7 października 2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy Raków o godz. 11.00.
 
Uwagi i wnioski do projektu zmiany nr 3 planu może wnosić każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany nr 3 planu wyłożonym do publicznego wglądu. Uwagi i wnioski do projektu zmiany nr 3 planu należy składać na piśmie lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, opatrzonej podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej do Wójta Gminy Raków z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, a także oznaczenia nieruchomości której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 października 2014 r.
 
Uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 października 2014 r.
 
Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Raków.
 
Wójt Gminy Raków
Alina Siwonia

Zasmakuj Krainę Kultur

 • Kategoria: Aktualności
 • Dariusz Jóźwik
 • Odsłony: 96
01
 
Lokalna Grupa Działania realizująca projekt "Zasmakuj Krainę Kultur", współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami Unii Europejskiej w najbliższym czasie przeprowadzi cykl konkursów kulinarnych na najlepszą potrawę tradycyjną regionu gór świętokrzyskich.
 1. BIP
 2. e-Urząd
przewodnik po gminie rakow
 
comenius
Rakowskie Aktualności Kwartalne
rakowskie aktualnosci kwartalne

Segregujmy odpady
(zasady segregacji)